Dnia 28 września przedstawiciele Parlamentu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie spotkali się w celu ustalenia planu działania na rok 2016/2017.
    W spotkaniu uczestniczyli uczniowie (przedstawiciele samorządów klasowych wszystkich klas, a także Pani Elżbieta Górka - wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie d/s Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi.

Przedstawiono wszystkim nowo wybrane władze Samorządu Uczniowskiego G9:

Przewodnicząca - Kamila Rymkiewicz (3d),
Zastępca Przewodniczącej - Aleksandra Terlecka(3b)
Skarbnik - Ewelina Soroko(2a).

    Stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie samorządu. Ustalono plan działań na najbliższy rok.
    O wszelkich akcjach organizowanych przez samorząd dowiecie się ze strony internetowej oraz tablicy informacyjnej znajdującej się naprzeciw pokoju nauczycielskiego.

Dołączamy się do apelu Prezydium Rady Rodziców G9 o wpłaty na konto rady.

Zapraszamy do współpracy!
Sebastian Pyrzanowski
Mirosław Rewkowski
Opiekunowie SU


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 13

1.W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

2.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z Ustawą i Statutem szkoły.

3.Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
4)prawo organizowania działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej oraz rozrywkowej adekwatnej do potrzeb ucznia z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i w porozumieniu z dyrektorem,
5)prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
6)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.