PROJEKT EDUKACYJNY

§ 8

1.Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, którego zakres tematyczny może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

2.Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

    1) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
    2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
    3) wykonanie zaplanowanych działań,
    4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,
    5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

W trakcie realizacji projektu uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

3.Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

5.W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

6.Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według zasad opisanych w statucie. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego

7.Uczeń klasy drugiej lub trzeciej jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny.

8.Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów ich i rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

9.Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

    1) odpowiedzialności z własne postępy,
    2) podejmowania grupowych pomysłów,
    3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
    4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
    5) umiejętności stosowania teorii w praktyce,
    6) rozwój samoorganizacji i kreatywności,
    7) przygotowanie do publicznych wystąpień,
    8) naukę samodzielności i podejmowania aktywności.

10.Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają dyrektorowi szkoły tematy projektów edukacyjnych na karcie projektu wg wzoru: ->wzór karty projektu<-

11.W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno - wychowawczych oraz atrakcyjności.

12.Dyrektor ZSO nr 3, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

    a) zadania nauczyciela - opiekuna projektu,     b) czas realizacji projektu edukacyjnego,     c) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu,     d) sposób podsumowania pracy uczniów,     e) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu.

13.W terminie do 20 października dyrektor ZSO nr 3 ogłasza szkolną bazę projektów edukacyjnych. Kopie kart projektów dopuszczonych do realizacji umieszcza się w bibliotece szkolnej.

14.Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają do 31 października wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji.

15.Uczeń może odstąpić od realizacji wybranego wcześniej projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela- opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela- opiekuna projektu.

16.Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela- opiekuna projektu opracowuje kartę pracy zespołu wg wzoru: ->wzór karty pracy<-

17.Czas wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni.

18.Prezentacje projektów muszą odbyć się do końca maja danego roku szkolnego.

19.Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

    1) konferencja naukowa połączona z wykładami,
    2) forma plastyczna, np. plakat, collage z opisami,
    3) przedstawienie teatralne, inscenizacja,
    4) książka, broszura, gazetka,
    5) prezentacja multimedialna,
    6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska,
    7) happening, marsz,
    8) sesja dyskusyjna,
    9) inna, za zgodą opiekuna.

20.Realizacja projektu obejmuje:

    1) wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w ust. 11,
    2) opracowanie karty pracy zespołu,
    3) zbieranie materiałów i ich selekcja,
    4) pisanie kontraktu pomiędzy zespołem a opiekunem projektu zawierającego: temat, termin realizacji i prezentacji, formy realizacji, sposób prezentacji, terminy i sposoby konsultacji z nauczycielem, zasady dyscypliny pracy, kryteria oceny,
    5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Kryteria oceny projektu edukacyjnego:

21.Ocena za wkład pracy ucznia w realizacje projektu jest oceną opisową i jest uwzględniana (5-20 punktów dodatnich) przy wystawianiu oceny z zachowania.

22.Na ocenę składają się trzy elementy:

  1) Efekt pracy (wytwór), a w szczególności:
    a)zawartość merytoryczna,
    b)zgodność z tematem projektu,
    c)oryginalność,
    d)kompozycja,
    e)stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
    f)estetyka i staranność,
    g)trafność badań i dowodów,
    h)wartość dydaktyczna i wychowawcza.

  2) Wkład ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
    a) zaangażowanie ucznia,
    b) pomysłowość i innowacyjność,
    c) umiejętność pracy w grupie,
    d) udział w praktycznym wykonaniu,
    e) stopień trudności zadań,
    f) terminowość wykonania przydzielonych zadań,
    g) poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
    h) pracowitość,
    i) udział w prezentacji.

  3) Ocena prezentacji, w tym:
    a) poprawność językowa,
    b) słownictwo specjalistyczne,
    c) efekt artystyczny,
    d) atrakcyjność,
    e) estetyka,
    f) technika prezentacji,
    g) poprawność udzielanych odbiorcom wyjaśnień, odpowiedzi.

23.Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2 elementy podlegają następującej punktacji:

    1) efekt pracy (wytwór) - 5 punktów,
    2) wkład pracy ucznia - 10 punktów,
    3) prezentacja - 5 punktów.

24.Ogólna liczba punktów za wkład ucznia w realizację projektu jest średnią ważoną i wynika z zastosowania przelicznika: 0,4 za efekt końcowy i prezentację oraz 0,6 za indywidualny wkład ucznia.

25.Przy wystawianiu ogólnej liczby punktów nauczyciel może uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu, np. wyniki ankiet, dyskusji.

26.Temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.